Hopp til hovedinnhold

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Natre Vinduer AS

Salgsvilkår

Produktene leveres i henhold til Natre Vinduer sin standard, basert på sertifisering fra Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK) og SINTEF Teknisk Godkjenning 20363.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelsene i henhold til NS 8409:2008 kapittel 4–10 gjelder, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Leveringstid avtales på bestillingstidspunktet.

Frakt beregnes i henhold til gjeldende prisliste eller etter avtale. Eventuell spesialtransport, for eksempel kranbil, dekkes ikke av Natre Vinduer AS og må avtales ved bestilling. Ved byggeplassleveringer kan kranbiltillegg tilkomme for produkter med bredde/høyde over 2,4 m. Dette vil bli etterfakturert.

Kjøper må sørge for kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Levering anses skjedd når varene er losset av bilen og risikoen går samtidig over på kjøper.

Produktene leveres emballert og pakket i henhold til gjeldende standard for Natre Vinduer AS. Emballasje faktureres med min. kr. 215,- eks mva. pr 4 enheter vindu/balkongdør, mens en pall med heve-/skyvedør faktureres med min. kr. 590,- eks mva.

Mangler

Med mindre annet er avtalt, foreligger det en mangel dersom varen på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som selger svarer for jfr. NS8409: 2008 punkt 11.1.

Alle skader/følgeskader som skyldes feil bruk, feil montering, feil lagring og/eller manglende vedlikehold er ikke en mangel, og det foreligger ingen reklamasjonsrett for slike skader/følgeskader.

Følgende produktrelaterte forhold regnes heller ikke som mangler, verken i kjøpsrettslig forstand eller som et garantiforhold:

• Sprekk i glass som følge av partiell oppvarming. Termisk brudd kan oppstå f.eks ved delvis skygge på utvendig side, persienner/rullegardin som henger nærme glasset innvendig eller isolerende materiale som legges mot glassflaten.

• Sprekk, lekkasje, kuving på glass montert over 700(3-lags)/900(2-lags) m.o.h og som ikke er trykkutjevnet.

• Lekkasje i 2-fløyede innadslående dører som følge av at dør er montert uten tilstrekkelig beskyttelse mot regn og vind.

• Malingsslitasje. Vinduer og dører skal vedlikeholdes med maling/beis og ved eventuell flassing av maling må utbedring skje omgående. Utvending maling skal etterses minimum en gang pr. år.

• Svartsopp og blåved på produkter med transparent overflatebehandling. Transparent overflatebehandling i kombinasjon med høy fuktighet øker faren for svartsopp/blåved.

• Vi gjør oppmerksom på at det på transparent behandlede produkter kan være fargeforskjeller i treverket på de ulike fingerskjøtte lamellene på innvendig side.

• Kvistgulning er et treteknisk fenomen og dette er følgelig ikke reklamasjonsberettiget.

• Fargeendringer som følge av aldring, påvirkning av lys og UV-stråling.

• Avvik i farge på glass. Glass med forskjellige funksjonskrav eller med ulik tykkelse og oppbygging kan gi ulik fargetone/refleksjon.

• Bølger i herdet glass. I herdeprosessen kan det oppstå bølger i glasset. Slike bølger er tillatt inntil definerte grenser angitt i internasjonale standarder.

• Utvendig og innvendig kondens/ising. Kondens/ising kan under gitte forhold forekomme på glass, les her for ytterligere informasjon.

• Modifisering av produkt uten tillatelse fra Natre Vinduer AS vil kunne innvirke på tekniske og brukermessige forhold. Natre Vinduer har ikke ansvar for konsekvenser av slike endringer.

Ytterligere opplysninger om produktegenskaper og vedlikeholdsråd finnes på www.natre.no.

Reklamasjonsfrister

Kjøper skal ved mottak av varene kontrollere at det er samsvar mellom mottatte varer og medfølgende pakkseddel. I tillegg skal kjøper sjekke leveransen for eventuelle transportskader, og i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av varene.

Synlig transportskader ved mottak må være anmerket på fraktbrevet for å være reklamasjonsberettiget.

Kjøper må varsle om synlige skader og avvik, uten ugrunnet opphold etter mottak av leveransen og som han oppdaget eller burde ha oppdaget ved mottakskontrollen, og uansett senest før varene monteres eller på annen måte tas i bruk. For transportskader gjelder NSAB 2000 §29.

Oversittes denne frist, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

For øvrige mangler kan kjøper bare gjøre mangelansvar gjeldende såfremt det er reklamert i rett tid i henhold til de frister som fremgår av NS8409 punkt 12.2.

Skriftlig reklamasjon

Reklamasjoner skal meddeles skriftlig på selgers reklamasjonsskjema. Reklamasjonsskjema finnes på Natre Vinduers hjemmesider.

Ansvar ved mangler

Selger har rett til å foreta retting eller omlevering dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for kjøper og uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg av selger, jfr. kjøpsloven § 36.

Kjøper kan kreve at selger for egen regning retter mangel, dersom dette kan skje uten å volde selger urimelig kostnad eller ulempe.

Med mindre annet er avtalt, følger selgers erstatningsansvar for mangler ved byggevarene bestemmelsene i kjøpsloven § 40 jf. §§ 27 og 67. Selgeren er likevel bare ansvarlig for indirekte tap der selgeren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Natre Vinduers ansvar for mangler omfatter heller ikke skade på annet enn de solgte varer, med mindre varene avviker fra det som er garantert av selger, eller det foreligger feil eller forsømmelse hos selger, jfr. kjøpslovens § 40, tredje ledd. Kjøper skal i slike tilfeller, uavhengig av ansvarsforhold, søke å begrense de tap som måtte oppstå i denne forbindelse.

Selgers ansvar for handelsvarer er under enhver omstendighet begrenset til varens kjøpesum. Med handelsvarer menes varer som er produsert av andre enn selgeren og som kjøperen kunne ha kjøpt av andre leverandører.

Avbestilling

Kjøper har rett til å avbestille varer som ikke er levert. Avbestillingen må fremsettes skriftlig. Selgeren har krav på å få dekket sitt fulle, økonomiske tapet han lider som følge av avbestillingen.

Endring av bestilling

NS 8409:2008 punkt 13 om endring av bestilling gjelder: Endringer må avtales skriftlig, og begge parter har ved endring av bestillingen krav på at prisen justeres for fordyrelser eller besparelser. Selgeren har krav på nødvendig fristforlengelse med leveringen.